87dc885488952b6025132abf864661d7א. אוהל הצמח צדק ואדמו”ר המהר”ש – אדמו”ר הצמח צדק הסתלק ביום י”ג בניסן שנת תרכ”ו. אדמו”ר המהר”ש הסתלק ביום י”ג בתשרי שנת תרמ”ג. (מפה)(כניסה לבית העלמין)


DSCN0184ב. קבר הרבנית רבקה, אשת אדמו”ר המהר”ש – נפטרה ביום י’ בשבט תרע”ד.


Eduardo 29.11.2009 (8)

ג. קבר רבי ברוך שלום שניאורסון, בנו בכורו של אדמו”ר הצמח צדק וסב סבו של הרבי – נפטר ביום ט”ז בשבט שנת תרכ”ט.


DSCN0173ד. אוהל הרבניות: הרבנית סטערנא, אשת אדמו”ר הזקן (תאריך פטירתה אינו ידוע); הרבנית שיינה, אשת אדמו”ר האמצעי (תאריך פטירתה אינו ידוע); הרבנית חיה מושקא, אשת הצמח צדק שנפטרה ביום ח’ בטבת שנת תרכ”א; ועוד נשי ובנות הרב שאין ידוע לנו שמותם.


2012-03-21 13.23.34

ה. חצר רבותינו נשיאינו – לאחר פתיחת מסך הברזל ברוסיה, קיבל הרב נתן גוראריה עידודים מהרבי לרכישת שטח במקום בו היה החצר של רבותינו נשיאינו. בשנת תשנ”א בתי הגויים ובשנת תשס”א הושלמה בניית המוזיאון והיא נפתחה לציבור. (מפה)


Lubavitch 29.05.2011 rabbi Gurary 014

ו. בית שניאורסון – נרכש בשנת תש”נ על ידי ארגון “עזרת אחים”. הרבי נתן את ברכתו והעניק 300 דולר מכספו האישי לרכישת בית שיהיה מיועד להכנסת האורחים הבאים להשתטח על הציונים בליובאוויטש ולשוהים בשבתות. (מפה)


d271331b85209b6bb4aab632ebcc8ebc

ז. קבר אחים ושדרת הנצחה לחסידי אומות העולם – אנדרטה לקבר של 483 יהודי ליובאוויטש שנרצחו על ידי הנאצים במלחמת העולם השנייה. (מפה)


Eduardo 29.11.2009 (8)ח. קבר הילד אברהם סנדר שניאורסון, בן אדמו”ר המהר”שנפטר בהיותו בן שמונה שנים בלבד.


20151122_172508ט. מצבה של הרב יששכר בער “המגיד מליובאוויטש” ומורו של אדמו”ר הזקן בילדותו – נפטר ביום כ”ב בשבט שנת תקנ”ד. מצבתו התגלתה בשנים האחרונות.


תגליות בליובאוויטש 1י. בית העלמין היהודי בליובאוויטש – עד לאחרונה היה בעזובה מוחלטת ובשנים האחרונות מושקע בו רבות לשיפוץ ואיתור מצבות.


кладбищеיא. בית העלמין העתיק של ליובאוויטש שעל פי המסורה קבורים בו הרבה קדושים. מרוב יושנה של בית העלמין, לא נותרה בו אפילו מצבה אחת עומדת.